تشریح قلب

مشهور است که ابن سینا کنجکاوی خود را درباره کارکرد اندام های درونی بدن انسان با کالبدشناسی انجام می داد ...

که در آن دوره از دید خیلی از افراد کاری نکوهیده بود. جرأتمندی در کشف پدیده های علمی از مهارتهایی است که دختران ما در نوآور می آموزند.

 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: