جشن تولد دانش آموزان نیم سال دومی و تقدیر از برترین های آزمون جامع