یادگیری نشانه اُ

بچه ها توانستند مُدیر رو بنویسند…
یادگیری در کودکان زمانی معنادار می شود که در زندگی روزانه با مصادیق واقعی همایند شود. این هدف با جستجو در محیط زندگی و تعمیم آموخته ها محقق می شود. کاربرد اجتماعی آموخته ها در محیط زندگی می تواند ضمن تحکیم روابط بین فردی، جرات ورزی را در کودکان تقویت کند چرا که به آنان احساس توانمندی و استفاده از دانسته ها می بخشد. چه خوب که درهای اتاق های مختلف در نوآور برای دخترانمان باز شدنی است. آنان در آینده هم درهای موفقیت را با توانایی های خود خواهند گشود.
 
 
 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: