پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول

×

پیغام هشدار

در حال حاضر ثبت این فرم بسته میباشد.
در نظر داشته باشید داشتن شرایط برای ثبت نام دانش آموز الزامی است.
 
پایه هفتم
معدل: خیلی خوب
انضباط: خیلی خوب
 
پایه دهم
معدل: ۱۹.۵ به بالا
انضباط: ۲۰