امور بین الملل

 
چکیده مقاله سرکارخانم دکتر فرهادی در اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
با موضوع آموزش و پرورش شهروند تأثیرگذار