سال تحصیلی 97-96

 
 
پروژه های انجمن زیست شناسی - دوره اول
 
پروژه های انجمن زیست شناسی - دوره دوم
 
 
پروژه های انجمن شیمی - دوره اول
 
پروژه های انجمن شیمی - دوره دوم
 
 
پروژه های انجمن فیزیک - دوره اول
 
پروژه های انجمن فیزیک - دوره دوم
 
 
پروژه های انجمن معماری - دوره اول
 
پروژه های انجمن معماری - دوره دوم
 
 
پروژه های انجمن علوم انسانی - دوره اول
2- پژوهش فیلم سازی - پایه هشتم
 
پروژه های انجمن علوم انسانی - دوره دوم
 
 

 

پروژه های انجمن برنامه نویسی - دوره اول

 

6- دستگاه تشخیص و اعلام زلزله - پایه هفتم
 
پروژه های انجمن برنامه نویسی - دوره دوم
 
 
پروژه های انجمن هنر - دوره اول
 
پروژه های انجمن هنر - دوره دوم